Hosts

Shayne Johnston

Email: Shayne@prosumerit.com

Twitter: @Shayne1973

Phil Edwards

Email: Phil@prosumerit.com

Twitter: @Phillo